مشارکت سرمایه گذاری کنسرسیوم راه ابریشم ملل✔️©️™️نمایشگاه گردشگری ایران✔️©️معرفی پروژه✔️™️©️میراث یونسکو در ایران – IranSilkroad ©️to©️

معرفی جهانی فرصت های سرمایه گذاری وپروژه های گردشگری ایران ومشارکت گروه سرمایه گذار وفاینانسر وکنسرسیوم اقتصادی گردشگری وفرهنگی راه ابریشم ملل و میراث یونسکو در ایران/در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران ایران ۱۴۰۱ /2023 – Iran Silkroad               معرفی بین المللی فرصت های سرمایه گذاری  و مشارکت پروژه های…