Intl.Foreign Iran Invest&Investors Iranians Abroad Intl Conference In Iran(IRAN INVESTMENT SUPPORT GUIDE&LEADERSHIP SRIIG Int.G)Iran Chabahar SILKROAD Ipekyolu Ceo BaşkanI M.Mousazadeh FDI Invest In IRAN Freezones&Provinces Opportunities(Invest&Business IRAN Advisory)دکتر موسی زاده گروه سرمایه گذاری راه ابریشم(ایران) مشاور عالی سرمایه گذاری

حضور نمایندگان و مشاوران گروه بین المللی راه ابریشم و 8 کشور دنیا در همایش بین المللی (جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری) و فرصت های سرمایه گذاری توسعه سواحل مکران در بندر چابهار ایران

نخستین همایش بین ‌المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل زیبای مکران با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیران محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، فرمانده هان نیروهای مسلح و نمایندگلن بخش خصوصی کشور و حضور فعال وزارت خانه ها و بانک ها…