گزارش خاورمیانه سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD 2022) سرمایه‌گذاری خارجی✔️™️©️ایران امارات و ترکیه..

2022 براساس گزارش UNCTAD  کنفرانس توسعه وتجارت گزارش  سرمایه گذاری مستقیم کشورهای خاورمیانه ترکیه امارات ایران عربستان سعودی قطر عراق…. ?©️??????????????  گزارش خاورمیانه سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD 2022) سرمایه‌گذاری خارجی ???????????©️ایران امارات و ترکیه.. امارات متحده عربی؛ رتبه نخست جذب سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی…