کنسرسیوم مشترک عضویت بین المللی ایران ✔️®️™️konsorsiyum✔️©️™️ ترکیه (تجارت &سرمایه گذاری) IRAN-TURKEY BUSINESS CORP©️2023

همایش بین المللی مشترک ایران و ترکیه (فرصت های تجارت و سرمایه گذاری)  بدينوسيله به استحضار کلیه سازمان ها، اتاق های بازرگانی، تجار، صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی دو کشور دوست و برادر ایران و ترکیه می رساند گروه مشاوران بين المللي راه ابريشم فعال در حوزه های توسعه تجارت، سرمایه گذاری و رویدادهای بین…